Πιθανή αναστολή του κυνηγίου των τρυγονιών

Πιθανή αναστολή του κυνηγίου των τρυγονιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα αρμόδια σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα αναστολής του κυνηγίου των τρυγονιών (Streptopelia turtur) στα κράτη μέλη της Ε.Ε., μέχρις ότου εφαρμοστεί το επονομαζόμενο Adaptive Harvest Management.

Με τον όρο Adaptive Harvest Management εννοείται ο καθορισμός μέγιστου αριθμού κάρπωσης ανά είδος ανά χώρα σε σχέση με τον πληθυσμό του είδους, ο οποίος θα υπολογίζεται καθημερινά (με σχετική ενημέρωση που θα λαμβάνεται από τους κυνηγούς) και μόλις αυτός επιτευχθεί, το κυνήγι του είδους θα απαγορεύεται αυτόματα. Επί της ευκαιρίας αναφέρεται ότι, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επεξεργάζεται τρόπους εφαρμογής του Adaptive Harvest Management (πιθανόν μέσω εφαρμογής σε έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες), αφού θα είναι υποχρέωση της Δημοκρατίας για τη συνέχιση της διεξαγωγής του κυνηγίου του τρυγονιού και πιθανόν στο μέλλον να απαιτείται και για άλλα είδη.

Αφορμή για την έναρξη της πιο πάνω συζήτησης αποτέλεσε η έκθεση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των πτηνών παγκοσμίως για το 2016, καθώς και η εισήγηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναστολή του κυνηγίου των τρυγονιών, μέχρις ότου απαιτηθεί να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη το Adaptive Harvest Management, όπως αυτό αναφέρεται ως προϋπόθεση για συνέχιση του κυνηγίου των τρυγονιών στο Σχέδιο Δράσης και Διατήρησης για το συγκεκριμένο είδος που έχει ετοιμάσει η Ε.Ε.

Το εν λόγω Σχέδιο ετοιμάστηκε από την Ε.Ε., για να αναχαιτίσει τη μείωση του είδους, να διασφαλίσει τη διατήρηση και την ανάκαμψή του, αλλά και για τη συνέχιση της κυνηγετικής δραστηριότητας. Το πλήρες κείμενο του εν λόγω σχεδίου βρίσκεται δημοσιευμένο στον σύνδεσμο: http://www.trackingactionplans.org/SAPTT/downloadDocuments/openDocument?idDocument=49

Στο πιο πάνω Σχέδιο καταγράφονται οι κυριότεροι λόγοι μείωσης του είδους τα τελευταία τριάντα χρόνια και οι οποίοι φαίνονται πιο κάτω:
– Υποβάθμιση / καταστροφή των βιοτόπων αναπαραγωγής του είδους.
– Υποβάθμιση / καταστροφή των βιοτόπων διαχείμασης του είδους.
– Εντατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μονοκαλλιέργειες, καταστροφή φυτοφρακτών, κλπ.).
– Παράνομο κυνήγι.
– Αλόγιστη ή και παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων γεωργικών χημικών προϊόντων.
– Κλιματική αλλαγή.
– Ανταγωνισμός με άλλα είδη και κυρίως με τη δεκαοκτούρα (φιλικουτούνι).
– Ασθένειες.
– Γενετική μόλυνση του είδους.
– Χρήση σφαιριδίων μολύβδου σε ευαίσθητες για το είδος περιοχές.

Ειδικότερα για την Κύπρο, ως παράγοντες μείωσης του πληθυσμού αναφέρονται και οι πιο κάτω:
– Διάνοιξη δρόμων.
– Μεγάλος αριθμός ζωνών πυρόσβεσης.
– Η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας.
– Η εγκατάλειψη των γεωργικών κλήρων στα ορεινά και τα ημιορεινά.
– Η χρήση της παράνομης μεθόδου κυνηγίου γνωστή ως «τάισμα».

Οι πυκνές αναδασώσεις με πεύκα (αναφέρεται ως πρόβλημα στις μεσογειακές χώρες).

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το κυνήγι του τρυγονιού επιτρέπεται μόνο σε δέκα χώρες της Ε.Ε. (Κύπρος, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία), ενώ στις υπόλοιπες χώρες το κυνήγι των τρυγονιών δεν επιτρεπόταν ποτέ, διότι το είδος δεν αποτελούσε μέρος της κυνηγετικής τους κουλτούρας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμφωνεί με την πιθανή αναστολή του κυνηγίου του τρυγονιού για τους πιο κάτω λόγους:
– Πιθανή αναστολή / απαγόρευση του κυνηγίου των τρυγονιών θα μειώσει αισθητά το ενδιαφέρον των κρατικών υπηρεσιών, των Κυνηγετικών Οργανώσεων και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, για ανάκαμψη του είδους, κάτι που δυστυχώς γίνεται με όλα σχεδόν τα μη θηρεύσιμα είδη.
– Πιθανή αναστολή / απαγόρευση του κυνηγίου του τρυγονιού θα κάνει πολύ δύσκολο το ενδεχόμενο επαναφοράς του είδους ως θηρεύσιμο στο μέλλον, αφού σε μια τέτοια μελλοντική απόφαση θα λαμβάνονται υπόψη και άλλοι λόγοι πέραν των επιστημονικών, όπως συναισθηματικοί κ.ά.
Στο Σχέδιο Δράσης και Διατήρησης του τρυγονιού που έχει ετοιμάσει η Ε.Ε., η αειφορική και νόμιμη διεξαγωγή του κυνηγίου δεν θεωρείται ως παράγοντας μείωσης του τρυγονιού.

Στην Κύπρο, ο αριθμός των διαθέσιμων θηρεύσιμων ειδών είναι πολύ περιορισμένος σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε., αφού σε άλλες χώρες της Ε.Ε. μπορούν να κυνηγηθούν περισσότερα είδη, όπως ελάφια, αγριόχοιροι κλπ.
Στην Κύπρο, τόσο η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας όσο και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι λαμβάνουν μέτρα διαχείρισης και διατήρησης του είδους, με τοποθέτηση και τροφοδοσία τεχνητών ποτίστρων νερού, καθαρισμό φυσικών πηγών νερού και σπορά χιλιάδων δεκαρίων με δημητριακά και ψυχανθή στα ημιορεινά και τα ορεινά.

Στην Κύπρο, ένα πολύ μεγάλο μέρος των βιοτόπων είναι απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου. Επιπρόσθετα, το κυνήγι των τρυγονιών επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές κυνηγίου και μόνο για πέντε (5) κυνηγετικές εξορμήσεις, ενώ την περίοδο της μετανάστευσης η έκταση των επιτρεπόμενων περιοχών κυνηγίου δεν ξεπερνά το 15% των επιτρεπόμενων περιοχών κυνηγίου.
Σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, η ποινή που προβλέπεται για θανάτωση, σύλληψη, παρενόχληση ή καταδίωξη οποιουδήποτε είδους άγριας πανίδας, με οποιοδήποτε τρόπο, κατά την αναπαραγωγική περίοδο, αρχίζει από τις €8.000.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ε.Ε. όρισε έκτακτη συνεδρία για να συζητήσει το όλο θέμα στις 26 Απριλίου του 2018. Η Κυπριακή Δημοκρατία, με επιστολή της στις 24 Απριλίου 2018, κοινοποίησε τις απόψεις της και επεξήγησε, λεπτομερώς, τους λόγους για τους οποίους διαφωνεί με την αναστολή του κυνηγίου τρυγονιών.
Παρόμοιες επιστολές με διαφωνίες απέστειλαν και άλλα κράτη μέλη, αλλά απεστάλησαν και αρκετές επιστολές που ήταν υπέρ της αναστολής, ιδιαίτερα από τις χώρες στις οποίες δεν επιτρέπεται το κυνήγι των τρυγονιών, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα.
Περαιτέρω συζήτηση του όλου θέματος και πιθανή λήψη αποφάσεων θα λάβει χώρα στην τακτική συνεδρία της Ειδικής Επιτροπής, που ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με τις Οδηγίες για τα Άγρια Πτηνά και τους Βιοτόπους (Expert Group on the Birds and Habitats Directives), που έχει καθοριστεί για τις 22 και 23 Μαΐου 2018 και στην οποία η Υπηρεσία μας θα εκφράσει εκ νέου τις απόψεις της Δημοκρατίας.

Πηγή: sigmalive.com

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες αναφορικά με τα cookies εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες